Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kapitalisme vernietigen kan", zegt Ds. van Krevelen, „vernietigt een stuk geconcentreerd égoisme".1)

De macht van het kapitalisme ontwikkelt zich nog bij den dag en steeds schrijnender doen zich haar gevolgen kennen. Het is dan ook verklaarbaar, dat allerzijds stemmen opgaan, om de vreeselijke gevolgen van het kapitalisme, die men dan uitwassen noemt, wat in te perken. Maar wie zoo spreken, dringen niet door tot het wezen van het kapitalistisch productie-stelsel in verband met het wezen van den mensch. Het kapitalisme in de handen der menschheid is als het vlijmscherpe mes in de handen van een kind. Met dit mes moét het kind wel kwaad doen, want goeddoen ermee valt niet te verwachten. En ook al lei het kapitalisme in de menschheid een rijkdom bloot van kunnen en energie, anderzijds bracht het over de menschheid een vloed van zedelijke ellende, die het deed vonnissen door de rechtbank der christelijke ethiek. Het kapitalisme heeft zijn duizenden rijk, niet gelukkig gemaakt, maar zijn tienduizenden in armoe en ondergang verslagen.

Het kapitalisme heeft het karakter der productie gewijzigd. Was er voorheen als regel een productie voor het verbruik, bracht iedere boer of iedere handwerksman slechts voort, om in de behoeften van zijn gezin te voorzien, het kapitalisme heeft deze productie voor het verbruik omgezet in een algemeene productie om winst. Want de kapitalistische bezitter der productie-middelen wendt deze niet aan om datgene voort te brengen wat zijn gezin behoeft, maar hij laat waren produceeren voor den ruilhandel, zijn kapitaal moet grooter worden, de wereldrijkdom, in handen der bezittende klasse, moet aan denzelfden kant steeds maar worden opgehoopt. De maatschappelijke arbeid, al meer geworden een in elkaar grijpende arbeid aller menschen,

') Ds. D. A. vu Krevelen, ^Cbristen-Socialisme", blz. 11.

Sluiten