Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedreven door de kracht van hun nieuwe willen, vormden zij al dadelijk een strijdgroep temidden hunner mede-christenen, om allerzijds den vijand der maatschappij, den vijand ook van het christendom, met geestdrift te bekampen. Zij zagen de christenheid eveneens in de kapitalistische netten verstrikt, en als een heilige noodzaak drong het zich aan hen op, die christenheid van deze beklemming "te bevrijden. Hun stem was evenwel als die van den roepende in de woestijn, met smart moesten zij ervaren, hoe de christenheid in de benepenheid van allerlei kleine levensdingen was gegrepen, en niet vermocht te aanschouwen de grootschheid eener christelijke wereldroeping, de heiligheid van een christelijk wereldideaal.

Toen hebben zij al luider hun aanklacht tegen het kapitalisme doen hooren, al sterker zich opgesteld in de negatieve stelling, en hun positieve doel, Gods zedelijke wereldorde, niet sterk genoeg doen spreken. En zoo werd de schijn gewekt, dat zij, schoon met eigen drijfveeren, sociaal-democraten waren, die slechts tengevolge van een specifiek Nederlandsen sectarisme zich afgescheiden hielden van deS.D.A.P. er daarmede van de sociaal-democratische internationale.

Hun al maar strijdvoeren, hun al maar ploégen op den rotsigen bodem, belemmerde ook in eigen kring de verdere verheldering der nieuwe denkbeelden. Hoe zou de christenheid de schoonheid eener zedelijke wereldorde leeren aanschouwen, als ze nog niet eens de onzedelijke werkingen van het kapitalisme leerde zien? Zoo bleef ook eigen gezichtseinder beperkt tot de wreede werkelijkheid van het kapitalisme en de schoone belofte van de nieuwe, nog ver verwijderde maatschappij, zoo werd de schijn gewekt, dat alleen in deze beperktheid de aspiraties der christensocialisten zich uitstrekten.

Toch is dit slechts schijn, maar een schijn, die tot een verheldering van eigen begrippen heeft gevoerd. De christen-

Sluiten