Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht de ontwikkeling van het sociale leven beheerscht en die, als de bezittende klasse dezen wil niet verstaat zich in de revolutie zijn eigen wegen b«*kt Hoe de wil van de ontwakende massa zich kan doen gelden, hoop ik straks nader te behandelen bij de bespreking van den klassenstrijd en de politieke actie.

Teleologisch is de massa-wil reeds bezig zich te vormen tot de macht, die in de sociale revolutie den uitweg naar het socialisme zal zoeken, als niet de sociale evolutie zelf het socialisme brengt, zij het dan langs den staats-kapitahstische omweg. Maar voor het geestelijk heil der menschheid is het van het hoogste belang, dat deze massa-jriLMk zedehjk-jrordt gevormd tot de toekomstdwfngende' iK) Ook voor de socialistische samenleving errltaar geèstêTiïF levenspeil maakt het een zeer ernstig verschil, of zij gebracht zal worden door een instinctief-handelende dan wel een zedelijk-zich-beheerschende massa. Want zal onder het socialisme de geestelijke vrijheid heerschen, dan behoeft het een in zelftucht gedresseerde menschheid, geen massa die in vandalistische losbandigheid wegtrappend wat haar in' den weg kwam, de vrijheid van het socialisme bracht. De zedelijke opvoeding van de menschheid tot een levensvorm als de socialistische, is een taak van zeer groot gewicht, en wie nog niet leerde verstaan de schoonheid van het christendom waar hij slechts leerde kennen het ónschoone der christenheid, zal toch moeten toestemmen, dat in het christendom een vermogen is vastgelegd, dat zijn wereldwijde strekking kan hebben, indien de christenen maar leeren begrijpen wat het beteekent, „het zout der aarde" ') te zijn en het „licht der wereld." 2)

De vraag is gerezen, of de christen-socialisten niet konden

') Math. 5 :13. *) Math. 5:14.

Sluiten