Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volstaan met het stellen van den individueelen eisch der zedelijke machtsvorming aan hen, die tot de proletarische machtsvorming zich hebben georganiseerd, of zij m.a.w. deel moesten uitmaken van de sociaal-democratie, om deze van binnen-uit en niet van buiten-af zedelijk te beïnvloeden. De christen-socialisten hebben deze lokstem wederstaan. Zij willen de zedelijke machtsvorming als massa-eisch doen leven, door haar te stellen als bewegingseisch. Zij meenen dat een christen-socialistische beweging niet zictupp te lossen heeft in een^pnoletarische beweging,,naar het socialisme, maa£_zelve heeft yóór te gaan als-wegwijzer naar een zedelijke orde, die over het socialisme heenreikL-De christelijke eisch der zedelijke machtsvorming, die het christen-socialisme stelt, is zijn geheel-eigen eisch, die de sociaal-democratie niet kan en mag aanvaarden, en die van hooger bedoeling en schooner karakter is dan de proletarische eisch der numerieke machtsvorming. De christen-socialisten streven er naar een zedelijke bewustheid te kweeken, die boven de klasse-bewustheid der sociaal-democratie uit, het heil der gansche menschheid bedoelt. In de proletarische klass*5^ bewustheid en de daaruit groeiende macht der proletarische klasse wordt eveneens het heil der gansche menschheid gediend, maar het is een dienen desondanks, geen vrijwillig dienen der menschheid om Gods wil. En deze laatste dienst kenmerkt de christen-socialistische beweging. Daarom moest het christen-socialisme zichzelf in zijn beweging den eisch der zelfstandigheid stellen, omdat het, naar zijn karakter, heeft op te eischen de geestelijke heenleiding der socialistische scharen naar de toekomst, die een hooger cultuurleven openbaren zal. De waarachtige cultuur nu, de redelijkbeheerschte geestelijke vrijheid, die den mensch van zijn slaafschen natuurstaat émancipeert, kan niet bestaan in een samenleving van menschen, die de voor deze geestelijke vrijheid noodige zedelijke vorming missen. En wanneer het

Sluiten