Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze nog kleine beweging van het christen-socialisme leeft het bergen-verzettend geloof, de bewustheid van een wereldtaak en een onwankelbaar Godsvertrouwen, dat enkelingen als Luther een heele geestelijke wereld deed revolutioneeren.

Deze uiteenzetting is geen vrucht van een later bezonken inzicht in het bestaansrecht van een afzonderlijk georganiseerde christen-socialistische beweging, zij werd al in ongeveer gelijke woorden gegeven in den aanvang van het optreden der christen-socialisten. De toenmalige voorzitter van den Bond van christen-socialisten Jan Janze polemiseerde in den zomer van 1908 over het niet-aansluiten der christensocialisten bij de S.D.A.P. en verdedigde de afzonderlijke organisatie aldus:

Ik heb beweerd, dat de sociaal-democraten met hunne verklaring van den godsdienst tot privaatzaak den godsdienst als leidende kracht buiten hun beweging bannen. En deze bewering vindt bevestiging in de erkenning van de neutraliteit der sociaal-democratie; een neutraliteit, die aan elke godsdienstige en wijsgeerige overtuiging vrijheid laat en bewegingsruimte verschaft.

Met zulk een neutraliteit, met zulk een terugwijzen van godsdienst uit de beweging als leidende kracht kunnen de christen-socialisten geen vrede hebben. Zij moeten voor den godsdienst opvorderen de positie van leidende kracht in de beweging. En zij kunnen geen deel uitmaken van eene beweging, waarin de godsdienst deze plaats niet inneemt.

Wij beseffen te goed, welk een beslissende beteekenis voor de ontplooiing van het volksleven heeft de geestesrichting, die in dat volksleven de heerschende is. Van de geestesrichting, die de leidende kracht is in het volksleven, gaat een beslissende invloed uit op heel de menschelijke sociëtas. Daarom trachten wij dan ook voor den godsdienst de plaats als leidende kracht in ons volksleven te veroveren. Daarvoor - om de christelijke geestesrichting op te werken

Sluiten