Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zedelijk-neutrale politieke standpunt der sociaal-democratie, anderzijds het loslaten van de geheele politieke actie, in werkelijkheid het overlaten van het politieke terrein aan de willekeur der bezittende klasse.

Herhaaldelijk wordt den christen-socialisten voorgehouden, dat christelijke politiek niet mogelijk is, en dat het dus beter is, van hun eischen afstand te doen. Dan beroept men zich op een citaat van Prof. Chantepie de la Saussaye, die in „Christelijk Leven" schreef:

„Er bestaat geen christelijke politiek. Wel kan men spreken van een kerkelijke. Deze komt op voor de belangen eener kerk. De kerk is een aardsche instelling, bijgevolg is zulk een instelling nog geen christelijke, daar het christelijke niet in een aardsche sfeer opgaat. Zulk een politiek behoort alleen nog thuis in het Ultra-Montanisme, het Protestantisme vertoont er slechts een zwak beeld van. De groote fout is, dat men het relatieve absoluut maakt, en zoo daalt beneden het peil waarop een z.g. onchristelijke liberale partij zich nog weet te handhaven. Het christendom dat in de wereld wil heerschen, valt onherroepelijk, het wordt afvallig van zijn eigen wezen en roeping. Het verliest zijn bijzonder geloofskarakter; met wereldsche bedoelingen strijdt het om een machtspositie in de wereld.

Onder de valsche leuze van „Gods eer" strijdt het voor zichzelf, alsof Gods eer met partijbenoemingen en stembuspraktijk iets heeft uit te staan. Zoo wordt een invloedrijke christelijke partij een gevaar voor den Staat, omdat zij onzuiver het aardsche en bovenaardsche vermengt of den Staat in dienst wil nemen voor kerkelijke partijbelangen."

Aan de uitdrukking van deze subjectieve meening ontbreekt elke behoorlijke argumentatie. Een christelijke partij, die „den Staat in dienst wil nemen voor kerkelijke partijbelangen", voert inderdaad geen christelijke politiek, maar daarmede is minder dan niets tegen de christelijke politiek

Sluiten