Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijheidsbeperking stelt, juist om allen vrij te doen leven. Zij erkennen de noodzakelijkheid van den staat en als zij zien, dat die staat door de bezittende klasse wordt gebruikt als machtsmiddel tot behoud en versterking harer onrechtmatige positie, dan dingen zij mede naar de staatsmacht om politiek den klassenstrijd te voeren, maar dan hebben zij daarneven het ej/en politieke doel, om aan den staat zijn eigen wezen \ërug Ie geven* om den modernen klasse-staat te reformeeren tot het rechtsinstituut, dat naar geen bevoorrechting streeft, maar dat voor allen rechtsverbindend maakt, wat in het volk als geheel aan rechtsbewustzijn leeft. Waar zij in 't algemeen door hun zedelijke propaganda het rechtsbewustzijn der natie willen opvoeren tot een christelijk rechtsbewustzijn, een bewustzijn, dat in de schennis van Gods heiligen wil onrecht ziet, willen zij het dwingend recht van den Staat in contact brengen met een hooger metaphysisch Recht, pogen zij in den Rechts-staat den Christelijken staat te formeeren en stellen zij zich open tegenover de staatspartijen, die het huidige aanzien van den klasse-staat willen bestendigen.

Het politieke doel der christen-socialisten wordt aldus omschreven in art. 4 van het thans geldend program van den Bond van Christen-Socialisten: „Erkennende, dat de staat als rechtsinstituut een Goddelijke taak te vervullen heeft door het bevorderen van gezonde rechtsverhoudingen onder zijn samenstellende deelen, welke verhoudingen zich behooren te gronden op de christelijke rechtsbeginselen, zooals die uit de zedeleer van den Bijbel voortvloeien, maar ziende, dat in het huidig staatsleven klasse-macht zich openbaart en geen gelijke bescherming aan alle staatsonderdanen wordt gegeven, verklaart hij mede te dingen naar de politieke macht, om den staat zijn juiste plaats in het maatschappijleven te geven, en om recht te doen aan hen die onrecht lijden."

Sluiten