Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit politieke doel is een ideëel doel, geen jacht naar succes, maar een zoeken van recht en een strijden tegen onrecht. Dat de christen-socialisten daarbij opkomen voor de arbeidersklasse is een uitvloeisel van het voor hen vaststaande feit, dat aan die klasse onrecht geschiedt. Daarom voeren ze geen klasse-politiek, die zij van de heerschende klasse veroordeelen, geen succes-politiek, die de macht óm de macht zoekt, maar een politiek van recht en zedelijkheid, een politiek, die den toets van het heilige christelijke beginsel kan doorstaan. In hun gezindheid leeft dit politieke willen aireede en deze gezindheid richt in hoogste instantie over hun politieke bedoelingen. In de praktijkzullen hun politieke eischen die der sociaal-democratie veelal dekken, maar het politieke doel der sociaal-democratie is in wezen van het hunne onderscheiden. Dit blijkt klaar uit de omschrijving, die A. B. K. van de politieke actie der S. D. A. P. geeft in een hoofdartikel van „Het Volk" yn 5 December 1912:

„Onze politieke aktie — evengoed als hare ekonomische tweelingzuster: dêTjnoderne vakbeweging — dient voor niets minder, maar ook voor niets mééfr^fem voor de verheffng van het proletariaat binnen de grenzen der kapitalistische mogelijkheden, ten einde de arbeiders te voorzien van het wapentuig — naar lichaam en geest — noodig voor den strijd tegen de heerschende klasse. De vakbeweging strijdt voor groepen arbeiders, maar op die wijze voor gansch de klasse. De politieke aktie doet hetzelfde, maar heeft daarbij direct de gehééle arbeidersklasse op het oog, en laat dus méér dan de vakbeweging het belang van het geheel wegen boven dat der deelen, waaruit het geheel is opgebouwd.... Voor het overige staan zij gelijk in zóóverre, dat het te behalen gewin op den voorgrond staat, en boven alles over de taktiek beslist, waarbij eensdeels niet uit het oog worde verloren, dat ook verheldering van klassebewustzijn en voorkoming van verwarring te dien aanzien, gewin verdient

Sluiten