Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van politieke actie die staat in het rustig bezit wordt gelaten der heerschende klasse, ontstaat het groote gevaar voor een gewelddadige sociale revolutie. De bedrijfsontwikkeling gaat, zonder ingrijpen der socialistische massa's in de richting van het staatskapitalisme (ook wel staats-socialisme genoemd). Dan is de overheersching der bezittende klasse in den staat geconcentreerd en is de staat als arbitraal lichaam uitgeschakeld, om de gewelddadige revolutie te voorkomen. Elders wees ik hierop uitvoeriger, o.a. in deze woorden:

„De klasse der bezitters, die thans staat tegenover de klasse der bezitloozen, heeft nu nog den staat als gemeenschapsorgaan naast zich, maar wanneer eenmaal het staatssocialisme heerscht zal de bezittende klasse met den staat een waarlijke eenheid worden, dan groot-machtig om de bezitloozen te behandelen naar willekeur. De voortgezette klassenstrijd zal dan worden een zuiver politieke strijd om economische belangen, scherper gevoerd naarmate het eindstadium, de catastrophe nadert, of wel, plotseling beemd door de gewelddadige revolutie.

Is het onder de huidige toestanden nog denkbaar, dat de staat regelend en arbitraal optreedt, wanneer de strijd tusschen de maatschappelijke klassen tot scherpe conflicten voert, onder het staats-socialisme is deze buffer verdwenen en de kans op een plotselinge en gewelddadige revolutie vergroot."

„Momenteel heeft de propaganda voor het socialisme nog niet bewerkt, dat een aanmerkelijk groot deel der gemeenschap den eisch stelt van de socialisatie der productiemiddelen, maar wanneer in de komende tijden het aantal derzulken kon groeien tot de volstrekte meerderheid, en het staatsbewind worden gedemocratiseerdJn^ocialistischen zin, dan werd de schakel vaT het staats-socialisme in de economische evolutie overbodig, en kon, stuk voor stuk ieder

Sluiten