Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De partijen der sociaal-democratie geven gehoor aan den roep om het sociale recht. Zij organiseeren mede met de christen-socialisten de proletarische massa's, die in hun streven naar het socialisme hun politieken wil doen kennen. Zij zijn dus de politieke medestanders der christen-socialisten. Zoowel de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en de SociaalDemocratische Partij als de partij der christen-socialisten pogen politieke organisatie te brengen in de algemeen-socialistische beweging. De beweging zelf is opgekomen uit het leven als cultuurvrucht van den nieuwen tijd. Die beweging heeft in zich de schoonheid van de lente en de kracht der jeugd, die beweging stuwt voort al groeiend en zich verbreedend naar de toekomst, die beweging is de resultante van zedelijke en maatschappelijke krachten, welke onwederstaanbaar heendrijven naar een nieuwe cultuur. Maar als een stroom, die haar kracht verliezen zou als ze in de vlakten ging vervloeien, doch die binnen de perken van haar bedding haar geweldige sterkte vindt, moet de proletarische beweging organisatorisch worden ingebed, om tot sterker politieke wilsopenbaring te kunnen komen. Die inbedding is niet enkel de taak van hen, die de numerieke machtsvorming van het proletariaat het heilzaamst achten voor het leven der maatschappij, die taak rust ook op hen, die de zedelijke machtsvorming als hooger doelwit stellen. Zoo is er éen beweging maar onderscheiden organisatie en iedere organisatie zoekt en vindt in de beweging der proletariërs, wat zij tezamen heeft te binden en tezamen heeft te behouden. In de veelvormigheid der organisatie uit zich de kracht der socialistische beweging, want wat de éene organisatie niet bereiken kan, vindt de andere op haar weg. En zoo bouwen zij gezamenlijk, ook politiek, aan een nieuwe maatschappelijke orde, zoo strijden zij gezamelijk tegen de partijen, die de huidige maatschappelijke wanorde pogen te bestendigen. Ten opzichte van een politiek streven ter bevordering

Sluiten