Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijke democraten den weg naar het christen-socialisme vinden. Reeds volgt de burgerlijke democratie van het liberalisme, waar de sociaal-democratie vóórgaat, eens zal de christelijke democratie, waarvan Dr. Kuyper de grondlegger was, in de wegen van het christen-socialisme gaan. En het christen-socialisme heeft dan ook voor het heden en de naaste toekomst deze groote politieke beteekenis, dat het een staatspartij gaat vormen, die het staatsrechtelijk beginsel van alle christelijke staatspartijen in een zich vormende nieuwe samenleving draagt, en die in het socialisme de nieuwe maatschappelijke openbaring van het christendom erkent en huldigt

Geen „radicale Fortschritt-Partei" alzoo, maar een partij,, die verder dan het burgerlijk radicalisme en de burgerlijke democratie haar bedoelingen doet reiken tot in een nog niet doorschouwbare toekomst.

Ook de Roomsch-Catholieke arbeiders, in de burgerlijke democratie opgevoed door de encycliek Rerum novarum en in het sociale leven mèt hun niet-catholieke klasse-genooten helderziende gemaakt voor de uitbuitingswerking van het kapitalisme, zullen in de naaste toekomst zich emancipeeren van de leiding hunner tegenwoordige politieke aanvoerders. Zij zullen zoo zeker als hun kameraden den weg naar het socialisme vinden en opgaan. En als zij dan midden in den strijd voor de rechten der menschheid staan, zullen zij zich herinneren, dat paus Leo XIII het sociale vraagstuk een godsdienstig-zedelijk vraagstuk ') heeft genoemd, zullen zij aansluiting zoeken bij de christen-socialisten, die vanuit dit punt hun strijd vóór het socialisme hebben opgezet.

Zóó zullen zoowel de Roomsche als de Protestantsche arbeiders in het christen-socialisme de nieuwe lijn voor de christelijke democratie leeren kennen en volgen. De nu reeds opgedane ervaring met de democratie onder de kapitalis-

') Graves de communi re, § 10. „De officiïs."

Sluiten