Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

voorrede.

zaak niet sjjn — voor een;meer diepgaande studie van het Staatsrecht. Hiervoor raadplege men de, trouwens niet kwistig, aangehaalde literatuur.

De behandeling der stof schrijnt mij het doelmatigst, zooals die hier is toegepast. Een verklaring aan de hand van de bepalingen der Grondwet en wet hjkt mij daarom zoo nuttig, omdat de lezer dan verplicht is telkens de artikelen zelf onder oogen te nemen, om zich van de beteekenis ervan rekenschap te geven. Bovendien heeft dit het voordeel, dat hjj zich oefent in het lezen van een wet en in dit opzicht geloof ik, dat het gebruik van dit boekje ook voor de Hoogere Burger School van groot nut zal zijn.

Ten aanzien van regelingen van administratief recht uit de Grondwet voortvloeiende, heb ik, daar dit natuurlijk buiten het kader van dit geschrift valt, veelal volstaan met aanduiding der wetten, waarin die regelingen zijn opgenomen. Daar er bijna geen bepaling van ons recht bestaat, waarover geen verschil van meening heerscht, is het mijne bedoeling geweest immer de meest gehuldigde weer te geven; op enkele belangrijke punten achtte ik hetgewenscht verschillende standpunten uiteen te zetten.

Rotterdam, September 1913.

W.

Sluiten