Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting. Waar in het vervolg over Staatsrecht wordt gesproken, zonder meer, wordt dat recht bedoeld in engeren zin, dus Staatsinrichting.

Het Volkenrecht is het recht, dat geldt tusschen de verschillende Staten onderling.

Vergelijken wij nu de rechtsbetrekking tusschen de Staten onderling met die tusschen den Staat en zijne onderdeelen alsmede tusschen die onderdeelen onderling, dan treft ons een belangrijk verschilpunt

Voldoet bij het Volkenrecht een der Staten niet aan zijn verplichtingen, dan is er geen macht, die hem daar rechtens toe dwingen kan, immers er is geen gezag, waaronder die verschillende Staten gezamenlijk geplaatst zijn. Men zegt: hier ontbreekt de Sanctie, die wel aanwezig is bij de rechtsbetrekking tusschen het geheel en de verschillende deelen enz. in denzelfden Staat.

Naast het Volkenrecht wordt ook genoemd het Internationaal recht. Als verschil tusschen die twee begrippen wordt aangenomen, dat het eerste regelt de verhouding tusschen Staten als zoodanig, terwijl het tweede de verhouding regelt tusschen den Staat en de onderdanen van een vreemden Staat. Het spraakgebruik staat hier echter niet geheel vast.

Ook het Strafrecht, als regelende het recht van den Staat om te straffen, alsmede de vormen bij de toepassing van dat recht in acht te nemen, wordt ondergebracht bij het Publiek Recht.

Pleegt iemand een strafbaar feit, handelt hij alzoo in strijd met de bestaande rechtsregelen, op de overtreding waarvan straf is gesteld, dan zal wellicht dengene, tegen wien de strafbare handeling gericht is, eenig leed wor-

') Intusschen zjjn stemmen opgegaan, die op dit gebied iets willen bereikt zien door instelling van een internationale politiemacht.

Sluiten