Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oligarchie, als wanneer de macht is in handen van enkele der aanzienlijksten, de democratische in een ochlocratie, in 't geval nl. dat de macht is in handen van het gepeupel.

Als voornaamste staatsvormen onderscheiden wij: eenheidsstaten, bondstaten en statenbonden. Als verschil tusschen een bondstaat en een statenbond kunnen wij aangeven, dat:

bij een bondstaat de hoogste macht in het algemeen berust bij het centraal gezag en enkele bepaalde onderwerpen behooren tot de bevoegdheid der staten, die van den bondstaat deel uitmaken (bijv. Amerika, Duitschland enz.);

bij een statenbond dit omgekeerd is (bijv. de Oude Republiek).

Veelal is historisch de statenbond een voorlooper geweest van den bondstaat, zooals in Duitschland, de Vereenigde Staten en Zwitserland.

Eerste Afdeeling.

Van de troonopvolging.

Er bestaat verschil tusschen het begrip troonopvolging en erfopvolging. Troonopvolging is iedere opvolging op den troon, hetzij deze plaats heeft volgens een bepaald stelsel van erfrecht, hetzij anderszins. Erfopvolging is opvolging krachtens een bepaald stelsel van erfrecht. Het eerste begrip is dus ruimer dan, en bevat het tweede begrip.

De erfopvolging is geregeld in de artt. 10—14.

Sluiten