Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons staatsrecht. Nu kan het natuurlijk zijn, dat een wetsvoorstel door den Koning ingediend, door toepassing van het recht van amendement zoo van karakter is veranderd, dat de Koning er tenslotte zijn eigen ontwerp niet meer in terug ziet. Hierin voorziet echter art. 115, bepalende dat een door hem ingediend wetsvoorstel kan worden ingetrokken zoolang de Eerste Kamer nog niet heeft beslist.

Art. 72.

De wijze van afkondiging der wetten en der algemeene maatregelen van bestuur en het tijdstip waarop zij aanvangen verbindende te zijn, worden door de wet geregeld.

Het formulier van afkondiging der wetten is het volgende :

„Wij enz. Honing der Nederlanden, enz.

„Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doen te weten:

„Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz. (De beweegredenen der wet.)

„Zoo ie het, dat Wij, den Baad van State gehoord, en „met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan „bij deze enz."

(De inhoud der wet.)

„Gegeven enz."

Ingeval eene Koningin regeert of het Koninklijk gezag door een Begent of door den Baad van State wordt waargenomen, wordt de daardoor noodige wijziging in dit formulier gebragt.

De wijze van afkondiging der wetten is bepaald in het Besluit van den Souvereinen Vorst van 18 December 1813. (Stbl. n°. 1 van 1814). Ze worden afgekondigd

Sluiten