Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het ministerie, ontbonden, en wijzen de verkiezingen uit, dat zij in hare zelfde politieke samenstelling terugkomt, dan is het ontslag der Ministers nabij. Ook dit is een conventie van ons staatsrecht, die evenals de meeste andere dier regels van politieke moraliteit, een uitvloeisel is van het parlementaire stelsel in ons staatsbestuur.

Zevende Afdeeling.

Van den Raad van State en de Ministeriële Departementen. Art. 74.

Er is een Baad van State, welks zamenstelling en bevoegdheid worden geregeld door de wet.

De Koning is voorzitter van den Baad, en benoemt de leden.

De Prins van Oranje heeft, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, van regtswege zitting in den Raad.

Art. 75.

De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State alle voorstellen, door Hem aan de Staten-Generaal te doen, of door deze aan Hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van bestuur van het Rijk en van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen.

Aan het hoofd der uit te vaardigen besluiten wordt melding gemaakt, dat de Raad van State deswege gehoord is.

De Koning hoort wijders den Baad van State over alle zaken, waarin Hij dat noodig oordeelt.

De Koning alleen besluit en geeft telkens van Zijn genomen besluit kennis aan den Baad van State.

Sluiten