Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdeeling staat in betrekking tot een Departement. Zij dienen den ministers in zaken van bestuur of wetgeving desgevraagd van voorlichting (art. 26); ook hebben zij een voorbereidend onderzoek in te stellen, wanneer het advies van den R. v. S. wordt ingewonnen. Zij adviseeren dan aan den Raad en deze weer aan den Koning (art. 29).

Vergelijken wij nu de afdeeling „Contentieux" met de overige afdeelingen, dan kunnen wij de volgende verschilpunten ontdekken:

De eerste adviseert aan den Koning, de andere adviseeren aan den Raad.

Zij hebben een verschillenden werkkring.

De leden der afd. „Contentieux" wisselen nooit, die der overige afdeelingen zoo noodig.

Het aantal der leden verschilt.

Men heeft in den loop van den tijd weieens het nut Van onzen Raad van State betwijfeld, en zeer zeker niet ten onrechte. Immers zijn adviezen zijn niet openbaar; hij is, zooals men wel zegt, de onverantwoordelijke adviseur van de verantwoordelijke Regeering. De minister is dan ook niet het minst verplicht aan de Volksvertegenwoordiging verklaring te geven van de zienswijze van den Raad op dit of dat punt. Zelfs heeft de minister meermalen op het verzoek van de Tweede Kamer om overlegging van het advies, geweigerd daaraan te voldoen.

De minister, eenmaal een ontwerp opgesteld hebbende, en daarvoor de verantwoording willende dragen, zal niet licht 's Raads advies, om daarin veranderingen van eenig belang aan te brengen, opvolgen. Bovendien, het hooren van den R. v. S. is dikwijls een zeer lastige en tijdroo-

Sluiten