Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzitter der Kamer de Centrale Afdeeling of Centrale Sectie (art. 19 R. v. 0.).

i Het Reglement van orde kent de volgende wijzen van behandeling:

1°. de gewone (met afdeelingsonderzoek; zie artt. 21 e.v.); 2°. behandeling met een commissie van voorbereiding

(artt. 36 e.v.); 3°. behandeling met een vaste commissie (art. 42a); 4°. behandeling met een begrootings-cömmissie (artt.

426 en 42c).

Bij de gewone behandeling gaat men als volgt te werk.

De Centrale Afdeeling bepaalt het tijdstip van behandeling van het wetsvoorstel, en het wordt gelijktijdig in de afdeelingen behandeld. De rapporteurs komen na de behandeling bij elkaar en maken een verslag op van het in de afdeelingen besprokene, hetwelk heet: Verslag van de Commissie van Rapporteurs, of wel Voorloopig Verslag. De Commissie van rapporteurs benoemt een algemeenen rapporteur; dit is de griffier.

Het Voorloopig Verslag gaat naar den minister en deze antwoordt daarop met een Memorie van Antwoord, die, wanneer de minister veranderingen noodig acht, vergezeld is van een Nota van Wijzigingen Wenscht nu de Commissie van rapporteurs nog eens een afdeelingsonderzoek, dan heeft dit plaats, maar is dit niet het geval, dan maakt die commissie een eindverslag op, waarin meestal staat, dat zij het ontwerp rijp acht voor openbare behandeling.

Thans volgt de openbare behandeling, waarvan het tijdstip weer door de Centrale Afdeeling wordt bepaald. Volgens art. 110, 2e lid, Grondwet, kan de Koning een Regeeringscommissaris benoemen om den minister bij te staan.

Sluiten