Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art 142.

De zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen worden door de wet geregeld met inachtneming der voorschriften, in de volgende artikelen dezer afdeeling vervat

Art. 148.

Aan het hoofd der gemeente staat een raad, welks leden regtstreeks voor een bepaald aantal jaren worden gekozen door de mannelijke ingezetenen der gemeente, tevens Nederlanders, die de door de wet te bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten en den door die wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt

Het tweede en het derde lid van art. 80 zijn hierbij van toepassing.

Om lid van den Baad te kunnen zijn wordt vereischt dat men mannelijk Nederlander en ingezeten der gemeente zij, niet bij regterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijne goederen hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij en den ouderdom van drie en twintig jaren vervuld hebbe.

De verkiezing van den raad heeft plaats op de wijze door de wet te regelen.

De Voorzitter wordt door den Honing, ook buiten de leden van den Baad, benoemd en door Hem ontslagen.

De wet moet de samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de gemeentebesturen regelen en dient daarbij in de eerste plaats in aanmerking te nemen, dat de grondwet in dit art. den Raad aan het hoofd der gemeente plaatst. De grondwet is het ernst geweest om dat beginsel te verwezenlijken, door in het volgende art. het voorschrift te geven, het belangrijkste in deze afdeeling,

Sluiten