Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aftreding, te regt voorden Hoogen Raad ter vervolging hetzij van 's Konings wege, hetzij van wege de Tweede Kamer.

De wet kan bepalen, dat nog andere ambtenaren en leden van hooge eollegien wegens ambtsmisdrijven voor den Hoogen Baad te regt staan.

Dit artikel vestigt een forum privilegiatum (bevoorrechte rechtbank) voor de daarin genoemde personen, alleen echter voor ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd. Zie de wet van 1855 op de Min. verantwoordelijkheid en art. 301 W. v. Strafvordering.

Art. 166.

De Hooge Baad heeft het toezigt op den geregelden loop en de afdoening van regtsgedingen, alsmede op het nakomen der wetten door de leden der regterlijke Magt.

Hij kan hunne handelingen, beschikkingen en vonnissen, wanneer die met de wetten strijdig zijn, vernietigen en buiten werking stellen volgens de bepaling door de wet daaromtrent te maken, en behoudens de door de wet te stellen uitzonderingen.

De overige bevoegdheden van den Hoogen Baad worden geregeld bij de wet.

Het schijnt hier de juiste plaats om met een enkel woord te reppen van de indeeling der rechterlijke macht en hare bevoegdheid.

Als opperste rechtscollege hebben wij in ons land den Hoogen Raad. In rangorde volgen dan Gerechtshoven, Arrondissementsrechtbanken en Kantongerechten. Het rechtsgebied van de hoven is verdeeld in arrondissementen, terwijl ieder arrondissement weer is verdeeld in kantons.

De bevoegdheid van den kantonrechter.

Behalve dat de kantonrechter de werkzaamheden verricht, hem opgedragen bij de wet, neemt hij kennis, zoo

Sluiten