Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht heeft die, waarbij 'men vooruit de namen der belastingschuldigen en het bedrag van hun aanslag (kohieren) kon vaststellen. ' JBi«

De Staathuishoudkunde *) echter gaat bij de verdeeling van de belastingen in directe en indirecte van een ander standpunt uit. Zij noemt een belasting direct, als degene, die ze betaalt, ook inderdaad door de belasting gedrukt wordt. Ze noemt een belasting indirect, wanneer degene, die ze betaalt, haar kan afwentelen op een ander, zoodat de betaler niet door haar gedrukt wordt. Nemen wij bijv. de grondbelasting. De eigenaar van den grond zal de belasting betalen; hij zorgt echter wel den aanslag op den huurder of pachter te verhalen door verhooging Van de huur of pacht. Op den laatste drukt de belasting en niet op den eigenaar; vandaar dat de grondbelasting hoewel staatsrechtelijk direct, economisch indirect is. Zoo zijn bijv. Invoerrechten en Accijnzen economisch indirect, terwijl ze volgens het staatsrecht in het geheel niet onder de rubriek belastingen vallen.

Zie ook bij art. 26.

Bij de wet van 22 Mei 1845 is de wijze van invordering der Rijks directe belastingen en de voorrang (privilege) van 's Rijks schatkist te dier zake geregeld.

') Staathuishoudkunde noemt men wel de leer van de volkswelvaart. Zij is de wetenschap, die zich bezighoudt met alle handelingen van den mensch, die er op gericht zijn zijn stoffelijke behoeften te bevredigen. Weliswaar kan de Staat op de volkswelvaart grooten invloed uitoefenen (men denke b.v. aan een goed belastingstelsel, het bestaan van rechtszekerheid), doch dat sluit niet uit, dat die wetenschap zich ook bezighoudt met handelingen, die uit de maatschappij zelve z\jn voortgekomen.

Sluiten