Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 millioen. Haar hoofdzetel is te Amsterdam, terwijl te Rotterdam de Bijbank is gevestigd. Verder rijn er agentschappen en correspondentschappen. De directie der Bank bestaat uit een president, 5 directeuren eh een secretaris (art. 17). De president en secretaris worden door den Koning voor 7 jaar benoemd. De directeuren worden voor 5 jaar benoemd door de stemgerechtigde aandeelhouders, uit een voordracht van 3 personen, opgemaakt door de directie en commissarissen in gemeenschappelijke vergadering (art. 18). Voorts zijn er minstens 15 commissarissen, gekozen door de stemgerechtigde aandeelhouders (art. 19). Van Regeeringswege wordt toezicht op de handelingen der Bank uitgeoefend door een Koninklijken commissaris, door de Kroon te benoemen.

De Bank houdt zich alleen bezig met de handelsoperatiën in art. 7 genoemd; in art. 8 wordt nog eens uitdrukkelijk gezegd, waartoe zij niet bevoegd is. Art. 10 draagt haar op zich te belasten met de kostelooze bewaring der Algemeene Rijkskas te Amsterdam, terwijl zij zich evenzeer kosteloos belast met de waarneming der functiën als Rijkskassier aldaar, alsmede te Rotterdam en in- alle plaatsen, waar agentschappen gevestigd zjjn. Ook kan haar dat kassierschap kosteloos worden opgedragen van andere rijksinstellingen. De Bank is voorts, volgens art. llbis verplicht aan den Staat een renteloos voorschot te geven op onderpand van schatkistbiljetten, echter tot geen hooger bedrag dan 15 millioen gulden. Art. 22 kent den Staat een aandeel in hare winsten toe.

Art. 177.

Het gewigt, de gehalte en de waarde der muntspeciën worden door de wet geregeld.

Sluiten