Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens deze wet worden in 't algemeen allen, die den leeftijd vaD 40 jaar niet hebben overschreden en niet reeds tot den gewapenden dienst, verplicht zijn, bij den landstorm ingediend. De landstorm kan uitsluitend in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden tot werkelijken dienst — gewapenden en ongewapenden — worden opgeroepen.

Art 183.

Vreemde troepen worden niet dan krachtens eene wet in dienst genomen.

Onder vreemde troepen zijn te verstaan georganiseerde korpsen en derhalve geenszins afzonderlijke manschappen van vreemden landaard (Voorl. Verslag Tweede Kamer).

Reeds de Unie van Utrecht schreef algemeenen dienstplicht voor; in de practijk kwam daarvan onder de Oude Republiek niet veel terecht; men bediende zich van vreemde huurtroepen.

Art 183.

De dienstpligtigen ter zee zijn bestemd om te dienen in en buiten Europa. Aan de dienst, door hen in de koloniën en bezittingen in andere werelddeelen te vervullen, worden door de wet voordeelen verbonden.

Art. 76 der Militiewet bepaalt: „De ingelijfden bij de „militie, die in de koloniën of bezittingen des Rijks in „andere werelddeelen of tusschen de keerkringen buiten „die koloniën of bezittingen dienen, genieten de voorbeden, aan vrijwillig dienenden aldaar toegekend."

Art. 184.

De dienstpligtigen te land mogen niet dan met hunne toestemming naar de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen worden gezonden.

Sluiten