Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt.

§ 12. Staking der uitvoering van werken en uitvoering van noodzakelijke werken.

Wanneer in strijd met art. 33 wordt gehandeld, kunnen Gedeputeerde Staten, zoowel als de Commissaris der Koningin de staking der aangevangen werken bevelen. De Kroon kan echter ingrijpen (art. 36).

Tevens kunnen Ged. Staten de staking bevelen van waterstaatswerken, verricht in strijd met het algemeen belang of het belang van een ander waterschap, dan dat hetwelk de werken onderneemt (art. 37).

Volgens art. 38, kunnen voorts Gedep. Staten de uitvoering van noodzakelijke waterstaatswerken aan waterschap, veenschap, veenpolder, Gemeente of particulier bevelen. Dit moet echter steunen op de inrichting van het waterschap enz., een wet, een prov. verordening, concessievoorwaarden of subsidievoorwaarden. Aan een gemeentebestuur kan een zoodanig bevel niet worden gegeven, indien de verplichting alleen op zijn zorg voor de huishouding van de Gemeente steunt.

Volgens art. 40 kan de Commissaris in de gevallen van art. 37 en 38 bij Ged. Staten een bevel aanvragen; hierbij heeft hij beroep op de Kroon. In het geval van art. 36 kan hij zelf het bevel uitvaardigen.

Art. 39 regelt het hooger beroep voor degenen die een bevel hebben gekregen.

Zie hierbij art. 26 en art. 5 der Wet op de Verveningen.

Art. 41. Alleen wanneer de verplichting wordt ontkend, komt de zaak voor den rechter, anders voor het administratief gezag. Zie hierbij nog art. 58.

§13. Middelen van executié.

Sluiten