Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den godsdienst altijd als hun waarde en als den zondag van hun leven beschouwd. Wat ons twijfel en angst verwekt, allen kommer, alle zorgen, alle bekrompen belangen der eindigheid laten wij achter op de zandbank der tijdelijkheid, en zooals wij op den hoogsten top van een gebergte, aan allen bepaalden aanblik van 't aardsche ontstegen, met rust alle beperkingen van 't landschap en der wereld overzien, zoo is het, dat de mensch, aan de hardheid dezer werkelijkheid ontheven, haar met zijn geestelijk oog enkel als een schijn beschouwt, die in deze reine spheer slechts in 't gestraal der geestelijke zon zijn schakeeringen, veelvormige verscheidenheden en lichtglanzen, tot eeuwige rust verzacht, weerspiegelt. In dit gebied van den geest vloeien de stroomen der vergetelheid, uit welke Psyche drinkt, waarin zij alle smart laat verzinken, en de donkerheden van dit leven worden hier als een droombeeld mild, en tot onwezenlijke omlijning voor den lichtglans van den Eeuwige verhelderd"

De geestelijke mensch onderscheidt wèl alle dingen, ook die des Geestes Gods zijn (1 Corinthen II : 6—16).

— Maar, protesteert men, de S. D. A. P. is toch niet marxistisch! Haar program is zuiver historisch-oeconomisch, en zeide niet Troelstra, dat van de aanhangers der partij niets geëischt wordt, dan de aanvaarding van de ekonomische en politieke opvattingen, die in het program nader worden uitgewerkt? De Partij stelt zich dan toch ook maar voor diegenen open, die, hoewel socialist zijnde, naast de oeconomischhistorische elementen, welke van de sociaal-democratie onafscheidelijk zijn, „niet de wijsgeerige opvattingen aanvaarden, die voor hen, welke den ontwikkelingsgang van Marx en zijn gedachtenwereld hebben leeren kennen, van zoo groot belang zijn, ook voor den politieken strijd".

Zonder twijfel is, vergeleken met hetgeen Marx en zijn

') Vgl. G. W. Fr. Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Religion, herausgegeben von G. J. P. J. Bolland, Leiden 1901 blz. 1 v.

Sluiten