Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot. een orgaan van de verschillende theoretische en politieke krachten der S. D. A. P.. Het blad moest populair zijn; „onze theoretische opvattingen moesten meer als vonken spatten uit korte aktueele artikelen, dan in beschouwende opstellen aan de lezers voorgelegd, zouden zij door den gewonen lezer, buiten den bewusten kern der Partij, worden gevoeld." Dit was speciaal het redactie-werk. „Maar om de partijgenooten in engeren zin meer theoretisch op te voeden, ben ik de krant begonnen met een wetenschappelijk Zondagsblad, waartoe ik de medewerking van de partijgenooten van de Nieuwe-Tijd-groep had ingeroepen en verkregen. Aldus heb ik hen in de gelegenheid gesteld, in de Partij het Marxisme te propageeren en daarmede een stevigen theoretischen ondergrond in de Partij te leggen." De lezers konden dit blad echter nog niet verteren; het moest voorloopig worden opgeheven. Maar waren er geen andere quaesties tusschen beiden gekomen, zoo had Troelstra „het later, in anderen vorm, gaarne weer doen verschijnen" ')•

Met betrekking tot de schoolquaestie citeert hij wat verder een zijner vroegere artikelen, waaruit o. m. ten slotte deze vonk spat:

„De ekonomische ontwikkeling der maatschappij en de daaruit volgende politieke organisatie van het proletariaat met zijn lichtbrengende, levenwekkende werkzaamheid — ziedaar de krachten, waarop wij voor de geestelijke vrijmaking des volks veilig kunnen vertrouwen!"2)

En hij handhaaft zijn gedragslijn, openbaar gemaakt in Het Volk van 22 Februari 1902:

„Het is slechts de vraag, of onze daden en beschouwingen in overeenstemming zijn met het standpunt van den klassenstrijd". 3)

Gelijk in 1902 spreekt hij in 1906:

') Aldaar blz. 8.

2) Aldaar blz. 25.

3) Aldaar blz. 30.

Sluiten