Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben „van hun intellektueel werk (kursussen, propagandabrochures, populair propagandistische artikelen, boeken) niet dan succes gehad. Zij hebben daardoor de beweging op menige plaats degelijker en vaster inhoud gegeven en de liefde dergenen, die door hunne voorlichting tot beter begrijpen en nieuw ontwakend leven zijn gebracht, is hun onschatbaar loon." ')

„Ik meen — had Troelstra dan ook den 22en Maart 1905 aan Van der Goes geschreven —, dat het schoone doel, dat jullie je stelt: de Partij te houden op den bodem der Marxistische leer, van den klassenstrijd, het best wordt bereikt, als de intellektueelen meer den nadruk leggen op positieve medewerking dan op negatieve kritiek — op propaganda onder de massa en hare opvoeding tot bewust soc.-dem. denken, dan op bestrijding" enz.. „Aan die propaganda wil ik de krant dienstbaar" maken; ik wil daarbij gaarne van jullie krachten gebruik maken." 2)

Al hetwelk derhalve harmonieert met wat hij niet lang daarna in Het Volk liet drukken:

„Het Marxisme moet leven in de methode, in het standpunt der partij.... Het Marxisme is het uitdrukken van de maatschappelijke feiten in de theorie... Ik zoek het Marxisme onzer beweging vooral in aard, methode en doel onzer beweging".3) —

Wel zeer zal derhalve den lezer verbazen, hetgeen wij vinden in De Blijde Wereld van 17 December 1909. Troelstra had kort te voren in een tweetal krachtige hoofdartikelen zijn partijgenooten toegeroepen, dat er Werk aan den Winkel was. Nu in den laatsten tijd helderder dan ooit was gebleken, dat nóch de Openbaring het fun-

,0) Aldaar, blz. 100. tf$ïi?v ") Aldaar, blz. 144.

12) Vgl. Het Volk, 28 Dec. 1906, 9 Febr. 1907; bij Slotemaker de Bruine, blz. 192.

Sluiten