Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadere opheldering van Troelstra over het nieuwe werk, waartoe hij ons roept, gewenscht en noodzakelijk" ?

Ten minste dunkt ons dit, dat de redactie toen ze dien schreef, niet heel sterk van memorie was. Ze had, behalve al, wat we nu reeds mededeelden, vergeten, 'tgeen J. H. Schutte in Mei 1908 weer in herinnering riep:

„Het was op het congres te Utrecht, dat onze partijgenoot Troelstra onder applaus van, men kan wel gerust zeggen, alle aanwezigen, in antwoord op de bewering van Van der Goes, dat wij bezig waren het Marxisme te begraven, zeide:

„„Wie het Marxisme begraaft, begraaft de partij"." ')

Ja, de Blijde IVereW-redactie vergat zelfs, dat op het Deventer congres den 13en Februari deszelfden jaars al wederom Troelstra gesproken had:

„In zooverre ben ik het met de redactie van De Tribune eens, dat wij onze partijdaden niet door vage ideologiën, maar door de eischen van den klassenstrijd moeten laten beheerschen" 2);

en:

„Thans maken op den grondslag van het bemiddelingsvoorstel de Marxisten zich bereid om in verband met de redactie van het partijorgaan hunne beginselen positief en kritisch te uiten. Dat is niet bedoeld als een voorrecht, maar omdat wij het in het belang der Partij achten, dat die partijgenooten hun eigenaardige opvattingen voortaan in de Partij propageeren op een wijze die geen aanstoot meer geeft.3)

Feit is dan ook en blijft, dat „door de oprichting van een theoretisch bijblad van het partijorgaan" — „een officieel Marxistisch blad", gelijk Bakker het te Deventer noemde 4)

') Het Volk, 19 Mei 1908.

2) Verslag van het buitengewoon Congres der S. D. A. P. te Deventer, blz. 10.

3) T. a. p., de curs. van ons. *) Aldaar blz. 8.

Sluiten