Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekere maatschappelijke feiten en een noodzakelijk verschil van inzicht, zooals de eerste Utrechtsche resolutie dat omschrijft: de een legt meer den nadruk op theoretische propaganda, de ander meer op practischen arbeid. Maar het Marxisme hebben wij nooit afgewezen; de vraag is alleen of uit Marxistische overwegingen zelf zekere conclusies eenigszins anders moeten zijn dan zij vroeger getrokken werden". ')

Éénstemmig derhalve is het getuigenis der voormannen, dat Marxisme partijzaak is. —

Ons onderzoek bij de journalisten en geleerden der S. D. A. P. behoeft thans niet lang meer te zijn. Het mag als bekend verondersteld, dat de vonken bij tijd en wijle danig uit de hoofdartikelen spatten. Soms ging de redactie onhandig ver, b.v. toen in het nr. van 16 Februari 1908 een heel marxistisch vuurwerk: Godsdienst Privaatzaak werd afgestoken, aldus ingeleid:

„In ons duitsch partijblad, de Leipziger Volkszeitung troffen wij een artikel aan, dat wij om zijn juistheid en aktualiteit, ook voor Nederland, hieronder in vertaling laten volgen."

De godsdienstige meeningen — zoo leest men daar o.m. — „zijn slechts een beeld, een weerschijn, een gevolg van de werkelijke levensverhoudingen der menschen, dus allereerst van de ekonomische toestanden. Ook tegenwoordig gaat het om een ekonomische omwenteling, maar voor het eerst in de geschiedenis is de klasse, die ze moet doorvoeren, zich klaar ervan bewust, dat het niet gaat om de overwinning van het een of andere ideologisch stelsel. Dit klare bewustzijn, dat zij put uit de theorie, spreekt zij uit in den praktischen eisch: godsdienst privaatzaak; deze eisch is dus evenzeer een uitvloeisel van de zuivere weten-

') Verslag van het buitengewoon Congres te Deventer, blz. 4, de curs. van ons.

Sluiten