Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een toekomst, waarvan de „theorie" in godsdienstig opzicht vrijwel niets te verwachten of ook maar te hopen geeft.

„De ekonomische ontwikkeling der maatschappij en de daaruit volgende politieke organisatie van het proletariaat met zijn lichtbrengende, levenwekkende werkzaamheid — ziedaar de krachten, waarop wij voor de geestelijke vrijmaking des volk veilig kunnen vertrouwen!" riep de voorman, de leider Troelstra tegen Kerstfeest 1901 geestdriftig uit1).

En De Strijd, „weekblad van de federatie Noord-Brabant der soc.-dem., arbeiderspartij" bevatte 22 Februari 1913 naar aanleiding van Lucas XII : 34 een stichtelijk hoofdartikel: Stijgend naar het Licht! waarin de duisternis der aarde gelijkgesteld wordt met 't proletariërsleed, en het toekomend socialisme als het groote Licht verheerlijkt.

„En zij, die het licht groeten aan de poorten der fabrieken, de moeders, die hoog hare kinderen hielden, zij allen willen naar het Licht. Uit den nacht van onwetendheid gekomen, en nu het Licht ziende, willen zij omhoog tot het Licht! O, de arbeiders er. arbeidsters van heden, de mannen en vrouwen van onzen tijd, zij hebben een fel verlangen naar het Licht, dat lichtende is over de wereld.

„Zij voelen nieuwe levenskrachten in zich ontwaken, immers zij lijden zeiven nog en zien zoo ontzaggelijk veel leed, leed van uitbuiting en vertrapping!

„Maar zij weten, dat hoe dichter zij komen tot het Licht, hoe meer dit alles achter hen zal blijven! Immers hoort het leed in het land der duisternis, in afgronds-diepten, van waaruit ten slotte gansch het proletariaat zal opstijgen naar het heerlijke gouden Zonnelicht, dat daar licht aan den hemel!

„Zij hebben ook dat woord van den Christus begrepen:

') Het Volk, 21 Dec. 1901.

Sluiten