Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. DE LIGT. Profeet en Volksfeest, rede naar aanleiding van het verzoek van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk orh den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren, met voorwoord, bijlagen en een naschrift Over de Beteekenis der Profetie voor Religie en Gemeenschap.

125 blz. Prijs /"0.3Q

„Deze man voert zijn lezers langs den weg, met wondere uitzichten links en rechts, met spiegelingen van zonnelicht in diepe wateren."

Dr. a. H. de Hartog in N. Banen.

„Daaruit blijkt reeds dat dit geschrift, tot 125 blz. uitgedijd, alle van zo groot gewicht en van zo diepgaande strekking, zijn betekenis niet verloren heeft nu het onbetekenende onafhankelikheidsfeest al weer enige maanden tot het verleden behoort, maar dat het integendeel van blijvende betekenis is als een zuiver-gevoeld en een redelikdoordacht wetenschappelijk dokument van religieus-sosialistise levensverwerkeliking.

Het is een aanklacht, in heilige verontwaardiging geuit, een verpletterende. Maar het is ook een roepstem voor wie zich niet rekenen onder de geestelik-doden. Het is ook een uitdragen van Gods belofte voor de naar Zijn wil levende mens en maatschappij. Naast de profetise klank de klare theologies-filosofische bezinning en de zakelike toelichting (o.a. in 10 Bijlagen) van het feitelik-meegedeelde, waaruit aard en omvang van het hedendaags Mammonnisme aan 't licht treedt.

Dit bescheiden geschrift bergt geestelike schatten van eeuwige waarde. Moge ieder onder lezers het ten einde toe doorlezen."

Lod. van Mjerop in De Vrije Mensch.

H. J. NIEMAN. Onze Zelfstandigheid tegenover de S. D. A. P. verdedigd tegenover Enka. Prijs ƒ0.06

DAAN VAN DER ZEE. Een nieuwe stem.

Verminderde prijs ƒ 0.80

„Deze nieuwe stem spreekt helder, omdat zij van iemand is, die weet wat hij wil, die getuigt, omdat hij niet anders kan. Het is een geloovige, die strijdt tegen het maatschappelijk gehuichel, die aantoont dat er niet gedaan wordt in het werkelijke leven wat in de kerken beleden wordt, die luide zegt, dat het de eerste taak van den godsdienst is om te strijden voor waarheid en rechtvaardigheid in de samenleving."

Ida Hfeijermans) in De Vrouw.

„Daar zijn welsprekende en meeslepende stukken in dit boek, bladzijden met warmte en geestdrift gesteld, gedeelten, waarvan men gevoelt, dat ze geboren zijn uit innige liefde tot de Wet Gods en tot het maatschappelijk leven van ons volk."

Wekstemmen voor Kerk en Volk.

Sluiten