Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want wij worden hierbij voorgelicht door een kundig man, en —"wat nog meer zegt — door een strijder, wien het aan heilige geestdrift niet ontbreekt, en die moedig al de wapenen gebruikt, die hü tot zijne beschikking heeft." . , Dr. J. Tm de Visser in De Voorzorg.

De gebonden exemplaren van dit werk zijn uitverkocht. Het nog kleine restant van de oplaag wordt tegen verminderden prijs geleverd. De oorspronkelijke prijs was f 1.25.

DAAN VAN DER ZEE. Het Christen-socialisme.

Inhoud: le Hoofdstuk: Grondslag en doel. — 2e Hoofdstuk: De tegenwoordige en de komende maatschappij. — 3e Hoofdstuk: Strijdwijze en strijdmiddelen. — 4e Hoofdstuk: De practische beteekenis.

Prijs /"1.25, geb. ƒ1.75

Dit nieuwe werk moet gelezen worden. Het geeft en is veel meer dan -Een nieuwe Stem", een vroeger werk van denzelfden schrijver. Wie dit werk indertijd zich aanschafte, moet niet meenen in dit nieuwe het oude onveranderd terug te zullen vinden. #

Een nieuwe stem", is voller geworden, geschoolder V;sg|PB

H. J. Nieman in Opwaarts.

DAAN VAN DER ZEE. Waarom christen-socialist?

Prijs 10 ct.

DAAN VAN DER ZEE. Daarom christen-socialist.

Prijs 6 ct.

De Samenwerking. Algemeen maandschrift onder redactie van Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga, B. de Ligt en Daan van der Zee.

Abonnementsprijs per halven jaargang f 1.50, voor arbeiders en anderen met een klein inkomen f 0.75.

De Samenwerking verschijnt in afleveringen van 48 pagina's.

Medewerkers: Ds. S. K. Bakker, S. Bonn, Enka, Johanna Gronius, Ds. Menno Huizinga Jr., Ds. A. R. de Jong, J. Keulen, Marten Kleijn, Lod. van Mierop, L. Niehorster, H. J. Nieman, W. Oosterbaan, Dr. A. J.

Sluiten