Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vroeger. En als het waar is, dat het aanbod zieh regelt naar de vraag, dan zou daaruit moeten volgen, dat er geen dikke boeken meer worden geschreven, omdat dikke boeken niet meer worden gelezen. En inderdaad, een boek, dat zwaar weegt op de schaal, is geen boek dat thans nog wordt gezocht. Men heeft er geen t\jd meer voor.

Dat zegt men, maar laat ons zien. Een enkel half uur zal men toch wel van iederen dag kunnen afnemen, in het belang van de opvoeding van eigen geest. Ik neem aan, dat men langzaam leest, en stel tien bladzijden per half uur. Nemen wij verder aan, dat een jaar driehonderd leesdagen heeft en dat iemand op zyn twintigsten verjaardag met de loffelyke gewoonte van eiken dag een halfuur te lezen een aanvang maakt. Dan zal hij op zijn vijftigsten verjaardag hebben gelezen: 30 X 300 X 10 = 90,000 bladzijden, of 150 boekdeelen van 600 bladzyden ieder.

Maar behalve dat het lezen van groote werken dus mogelijk blijkt — een half uur moet er dagelyks voor lezen af kunnen — het aandurven van zulke boeken heeft nog een ander voordeel. Het verhoogt de wilskracht, het oefent het geduld; het is een wapen tegen de oppervlakkigheid.

Nog iets anders dan haften, dan boeken van éen dag moeten wij kiezen voor de vulling van onzen geest. De groote'Standaardwerken moeten wij aandur-

Sluiten