Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEZEN

vraag: verstaat gij wat gij leest ? moet ons voortdurend voor den geest zweven. Wie het heel ver brengen wil in de wereld, moet de kracht — of, wilt ge, het geduld — bezitten, niet aan blz. 2 te beginnen, vóór hij blz. 1 volkomen begrepen heeft.

Maar dit alleen is niet genoeg. Zeer vruchtbaar is het lezen met een potlood in de hand. Het is waar, daartoe moet men eigenaar van het boek zyn, maar — by alle mogelyke waardeering voor het bestaan van bibliotheken — hy' leest maar half, die een geleend boek leest. Straks komen wy' daarop nog terug.

Wie met een potlood in de hand leest, heeft daarin een middel om actief te blyven. Zoo licht worden wy onder het lezen ly'delyk en betrappen wy' ons eensklaps -de laatste tien minuten slechts woorden te hebben gelezen. Maar als wy' hier een schoone gedachte onderstrepen, een gelukkig beeld merken, by' een gewaagde onderstelling een vraagteeken plaatsen, elders een verwyzing schryven naar een ander boek, dan blyven wy' wakker en wordt het lezen een nuttige werkzaamheid van den geest.

Maar hierby mogen wy' het niet laten. Is een boek gelezen, dan stelle men een kleiner of grooter résumé van den inhoud op, zoo mogelyk begeleid van een kleine critiek. En aanbevelenswaardig is ook, den inhoud van een gelezen boek te vertellen aan een, die

Sluiten