Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONS MET DE MENSCHEN VERBINDT, EN NIET DATGENE, WAARIN WIJ VAN HEN VERSCHILLEN, zijn vele. Ieder oogenblik kan dit beginsel ons diensten bewijzen — en wel diensten van groote waarde. Ons eigen levensgeluk en dat van anderen is er mede gemoeid. Niet daartoe zyn wy geboren, dat wy eenlingen zouden zyn op aarde. Wy moeten onder de menschen leven en met de menschen arbeiden. En hy kan onder die menschen het meeste tot stand brengen, die zooveel mogelyk opzoekt wat bindt en voorbijgaat wat verdeelt. „Laten rusten" is de kracht van den wyze.

Behalve in het dagelyksche zyn wy ook de een meer, de ander minder, betrokken in het staatkundig en godsdienstig levèn. Hier staan de tegenstanders dikwyls héél scherp tegen elkander over. En niet altijd is het even verkwikkelijk, wat staatkundige en godsdienstige stryd te aanschouwen geven. De geschiedboeken getuigen er van, hoe verschillen op deze twee terreinen in staat zyn de menschelijke hartstochten gaande te maken. Die geschiedenis is daar, opdat wy zullen leeren. Zullen we leeren?

Indien ja, dan moeten wy, hoe onze overtuiging ook zy, beginnen met den andersdenkende te waardeeren — met te gelooven aan zyn ernst — met te zoeken naar dat, wat hy met ons deelt.

En wie daarnaar zoekt, zal vinden. Zal vinden,

Sluiten