Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij mensch voor; — maar wanneer hij een zedelijke laagheid heeft begaan, dat hij zich schame. Dat den leugenaar, den lasteraar, den bedrieger, dat schaamte hen allen bedekke. En dit sterke gevoel, die hevige smart der schaamte is weldadig als de koorts, die de ziekte uitdrijft. Zij is het gloeiende vuur, dat den onreine loutert.

Maar deze zelfde schaamte, trouwe wachtster op de grenzen, die het menschelijke van het dierlijke, het hooge van het lage scheiden, redster vaak van menschenzielen, diezelfde schaamte kan dienzelfden mensch ten verderve worden, wanneer hij niet is toegerust met zedelijken moed, of, wilt ge, met karakter.

Uw zoon komt onder makkers. Deze willen een slechten weg op. Hij aarzelt. Zij noemen hem laf. Hij gaat mede — valsche schaamte. Ziehier in weinig woorden de oorzaak beschreven van de helft der menschelijke overtredingen. Niet velen durven de meening trotseeren van eene aanwezige meerderheid.

Maar hiermede is nog maar een gedeelte gezegd van wat gezegd moet worden.

Behalve tegenover een andersdenkende aanwezige meerderheid .over zijn deugd schaamt menigeen-zich over zijn gevoel. Als over een zwakheid blozen velen over hunne aandoeningen van teederheid. Vooral schaamt zich menigeen over zijn godsdienstig gevoel.

Eenmaal heeft een redenaar zijn gehoor gegrepen

Sluiten