Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar groei. Maar die bevordert nog meer. Openheid, fierheid, oprechtheid vertoonen zich in den regel bij de menschen, die door hunne ouders in vrijheid zijn opgevoed. Daar zij voor hun ouders geen vrees koesteren deelen zij alles mede — en die ouders kunnen dus een biik werpen in de ziel hunner kinderen. Zij leeren aldus die ziel kennen — en die kennis wordt hun een leiddraad voor hun taak als ouders.

En wanneer het onderwijs niet te veel wil doen; wanneer het onderwijs niet wil doen, dan waartoe het dient: n. 1. LEEREN ZOEKEN — dan kweekt het zelfstandige menschen, menschen met dorst naar kennis, menschen, die uit eigen oogen zien. Hebben wij allen, die niet leefden in een tijdperk van overlading, niet het meest geleerd door onze liefhebberij-studie, door onze eigen studie? „Waar blijven toch de knappe kinderen ?" is gevraagd. Waar ze blijven? Zij verdwijnen onder de menigte. En de reden er van ligt voor de hand. „Knappe kinderen" zijn zij, die precies weten, leeren, afmaken, wat door hunne onderwijzers wordt verteld en opgegeven. De kinderen ontvangen den hoogsten lof, wijl zij het beste passen in het kader. Maar later, wanneer andere eischen worden gesteld dan die werden gesteld in dat kader; wanneer andere personen moeten oordeelen, dan de personen van dat kader, — later wanneer eigen oordeel, eigen blik, eigen kennis worden gevraagd, dan staan zij verlegen en komen op den voorgrond

Sluiten