Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de opvoeding zijner kinderen? Wat kan hij zijn voor zijn vrouw? Voorbeelden zijn ons bekend van onderwijzers, die in velerlei besturen zitting hebben en veel arbeiden voor de meergemelde „gemeenschap", maar wier leerlingen niet kunnen rekenen. Voorbeelden zijn ons bekend van gegoede burgers, die, tot bestuurslid van een rederijkerskamer gekozen, des avonds dikwijls laat te huis kwamen, den anderen morgen dan niet bij hun zaken konden zijn en eindigden met aan lager wal te geraken en ten laste te komen van hunne familie.

Die vrouw en die kinderen van den man van achten-dertig vergaderingen, die leerlingen van dien veel besturenden onderwijzer en de familie van dien rederijker behooren toch ook tot „de gemeenschap", en een eerste plicht is het, geen eere-ambten te aanvaarden voor en aleer voldaan is aan wat door Multatuli genoemd is „de voor-de-hand-liggende plicht."

Ten tweede: is eenmaal een eerepost door ons aanvaard, dan moet hij ook getrouw worden waargenomen. Dit is de tweede der plichten, voor welke wij aandacht hebben gevraagd, maar het is meer dan een plicht — het is een zaak van eer. Wie tot een onbezoldigde betrekking wordt gekozen, ontvangt in die keuze een bewifs van vertrouwen. En wie vertrouwen beschaamt, doet iets heel leelijks. Wie eergevoel bezit,'zal eene onbezoldigde betrekking met te meer nauwgezetheid vervullen, juist wijl zij niet bezoldigd wordt.

Sluiten