Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zonde , en zonde zijn twee. De eigenlijke zonde ligt in het hart — en de kleingeestige vraagt niet naar het hart, maar naar uiterlijke woorden en gedragingen, tot een stelseltje gemaakt, klein en eng, als zijn eigen bekrompen gemoed. '

En zooals hij de menschen beoordeelt, zoo bejegent hy ze ook. Hoofdbeginsel zijns levens is: wat de menschen u doen, doe hun ook alzoo, — hoofdkenmerk: onthouden van grieven. Gij viert uw geboortedag en zegt des avonds tot uw vrouw: „Onze vriend A. is niet geweest". Wil nu niet lang peinzen over de reden zy'ner afwezigheid — gij hebt zijn laatsten verjaardag vergeten. „Hij kan het niet helpen, maar hy is nu eenmaal op die dingen gesteld. En wat hem betreft, hy' -blyft zelf nooit in gebreke".

Gy' ontmoet uw vriend B. en bemerkt, dat zyn aangezicht de gewone vriendelijke plooi mist. Ge kent hem en weet, dat er iets niet in den haak is. Na herhaald vragen komt ge tot de wetenschap, dat ge hem een kleine attentie had kunnen bewyzen, maar die hebt verzuimd.

Behalve in het dagelyksch leven valt kleinheid van geest waar te nemen in „zaken". De krachtige volkstaal spreekt van menschen die „dood blyven op een halven cent". Zeker, begry'pelijk is het, dat iemand veertien dagen lang, dag en nacht, zoekt om de fout

10

Sluiten