Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsof zij zich schuldig maakten aan eene misdaad. Aldus gebouwde menschen hebben niet, als Göthe, nu en dan drie dagen noodig om hunne papieren en boeken en zaken in orde te brengen, om de eenvoudige reden, dat hunne zaken, boeken en papieren altijd in orde zijn, gelijk zij dit altijd geweest zijn . en tevens zullen zijn in den vervolge.

Inmiddels — er leven ook menschen, die anders zijn aangelegd. Naast dezen kalmen, ordelijken, regelmatigen, plichtmatigen leerling is een jongen gezeten, van wien men eigenlijk niet precies kan beweren, dat hij gezeten is. Nu eens ligt zijn rechterbeen over zijn linkerschouder; dan weder legt hij in zijne beenen eenen knoop; straks ligt, leunt, hangt, staat, schommelt deze knaap, — het kruis van zijne meesters en van zijne ouders de wanhoop. Met de heiligste, plechtigste, aandoenlijkste, verteederendste, aangrijpendste woorden is hem gebeden en gesmeekt en bezworen, toch orde te leeren en oplettend te zijn, en met oprechte tranen van innig berouw en met een heilig voornemen heeft hij beterschap beloofd — maar de deugden: orde en oplettendheid zijn hem telkens en ook nu weer te machtig gebleken — nog geen uur na de belofte van beterschap bezweek wederom de zwakke natuur. Voor zulke menschen nu, zijn de drie dagen van Göthe nu en dan hoogst aanbevelenswaardig.

Maar tusschen die twee uitersten, tusschen het

Sluiten