Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen den tijd zoek met te redeneeren over beginselen, waar een enkel oogenblik van daad de moeilijkheid, waar men het over heeft, reeds zou hebben weggenomen. Deze vrienden en broeders zijn kruisen voor.de menschen van een levendig temperament, remtoestellen voor de zaken, in welke zij werkzaam zijn, en in de vergaderingen de meest geachte van de geachte leden.

Er zijn nog anderen — insgelijks beste, brave, degelijke, verstandige menschen, verheven van streven en vlekkeloos van leven. Maar zij moeten wel eens zoeken naar hun dingen. Maar zij komen niet alles na wat zij beloven. Maar zij zijn niet altijd precies op hun tijd. En wanneer deze hunne eigenaardigheden een ander mensch in vuur en in vlam brengen, dan kunnen zij zich maar niet begrijpen hoe iemand zich ter wereld zoo druk kan maken.

Een mensch heeft zijn eigen temperament niet gekozen. Hij heeft het ontvangen. Wie de menschen bestudeert en zich de vraag stelt of het temperament van een mensch door invloed van anderen, b.v. door opvoeding, door huwelijk, door verkeer in een bepaald milieu, door lectuur, door wat dan pok, is te veranderen, doet wijs met zich voorloopig nog maar niet te wagen aan een antwoord. Het vraagstuk is bijzonder moeilijk. Maar wel zijn bladzijden vol te schrijven over de onheilen', die de menschen door hun droomen en slordig zjjn — door hun afwezigheid van geest en hun uitstel-

Sluiten