Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Everwacher: Amen!

Manasse: De Heer heeft gesproken!

T a n k e 1 ij n:

Doch zijt behoedzaam! Weet, hoe ik eens te Kapérnaüm heb gezegd: „Zijt zachtmoedig als de duiven maar arglistig gelijk de slangen."

Manasse: Wij weten, Heere!

Tankelijn:

Dit is onze tweede reis in monniksgewaad. Ge weet hoe wij eertijds met mijns Vaders hulp het verhoor der. Keulsche schriftgeleerden hebben bestaan dat er geen schuld aan ons bevonden is, hoe arglistig zij ook beraadslaagden om ons te vangen. En Antwerpen heeft ons goud en goed toegeworpen, roepende: „Hosanna!". Thans, voor wij naar Jeruzalem gaan, om daar mijn wederopstanding te beleven, wil ik den roem van den kruisridder Reinout Palster aan mij binden. De Oostersche Mysteriebroeders, die in mij den Christus zullen begroeten, en mij reeds verwachten als Johannes in de woestijn van Judéa deed, hebben mij geboodschapt zulks te doen!

Manasse:

Hoe, Heer, en gij hebt ons dat nooit medegedeeld? T a n k e 1 ij n:

Er zijn dingen die gij niet weten moogt dan ten tijde dat mij aanzegd is ze te openbaren!

Sluiten