Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bernardus:

De Herder is geweest!

Zijn kudde zij voortaan getrouw den Heilgen Geest.

Begheven aan Die Leiding is 'tal u onderdaan,

Omgeven met heur wijding zult gij den dood verslaan.

Den Leider hebt g' alreeds uzelven toeverkoren ! Die van natuur u eigen en uit u is geboren!

Zijt mild tot wien ge als een macht hebt over u gesteld, "Daarmee spaart ge veel leeds, door het noodlot u besteld.

En tracht in Christus te volmaken zoowel uzelf als die u leidt!... 1 Wat geestdrift doet uw ijver blaken en die u niet aant harte leit?

Wat verren kruistocht doet ge met de voeten '. Zoo gij het nog niet brocht tot rouwmoed ende boete?

Doet u Gods wraak op uw bedrijf niet beven ? I Gelijk die vijgenboom, die geene vrucht kon geven,

Zoo zal uw doen vergaan, daar geen gent op rust

Wijl gij den deemoed mist, die heeft in God zijn lust!

Ziet heden ist de dag, dat ons de Heiland stierf 1 Nisam-maand, rouw-vrijdag, waarop Hij ons verwierf

Vereeniging met God, nu twaalf eeuwen her,

En toch van eeuw- tot eeuwigheid de Ster

Van Christus' geest heeft int heelal geschenen

En eeuwiglijk laat zich Zijn leed beweenen

Dat Godes Zoon heeft in het vleesch doorstanden.

Wat hebt gij u verdicht uit Zijne doodesbanden,

Wat afgod werd die God in uw verleugsel,

Waar is de Zon in uw gesteen om steunsel?

Keert op uw Kruistocht om, ge zijt nog niet gevoed

Van brood en wijn, van Christi lijf en bloed

Schoon gij Zijn Leer schrokkend hebt doorgegeten!

Sluiten