Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn Christus-spel is van slechts korten duur,

liet rijke loon voor 't eene zware uur

Zal hij niet derven willen, en nademaal keert hij

Terug naar zijn vaderland, wil hij daar klappen gaan

Dan weet men hem het zwijgen wel te leeren!

Zoo ons het plan gelukt, dat zijne Christusrede

|De volkren eênt om Jerüzalemsche poorten,

Dan is het heil gesticht met eedier pia fraus

Als ooit het volk gewerd! Zoo houdt uw hand gereede

Voor dezen geloofs-staatsgreep!

(achteruitloopend).

jReeds dreunt de grond van naderende drommen,

Als lava druipt een krijgersstoet omlaag

Van gindschen berg, door toortsengloed omglommen;

Het woest geruchten jaagt heete assche-vlaag

Door duister-stille luchten — ziet al dat felle vuur

Dat spuwt geloofs vulkaan, om na slechts flitsschen duur

Tot steen te starren — Vat aan dien aardebrand,

Leidt tot den Oceaan dit vlammend onverstand!

Vreest niet maar heersch zij komen!

TOONEEL X.

(In den tegenover gestelden hoek van het tooneel trekken de wijzen zich duister terug. In een lange pauze zwelt van nauw hoorbaar tot machtig donderend het gerucht van naderende legers. Eindelijk komen drommen Turken, Arabieren,Mamluks, Joden, Perzen, Armeniërs, en Janitsjaren aan in flakkerend flambouwen-licht.

Arabieren willen een kameel afladen om een tent op te bouwen maar ander krijgsvolk, op witte Arabische hengsten, komt op om het te verhinderen).

|De Hascen-beba {hoofd der Turksche derwisjen, met fanatieke Kgeestdrift).Geen nacht tot slapen maar tot wekken

Sluiten