Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een doornenkroon. Om het middel den abaned, den linnen lijfgordel der joodsche Priesters. In de hand houdt hij een palmtak. Eerst nu knielen ook de kardinaal en de bisschop).

„Christus":

judas neemt af dien strik,

Ahasverus, staat op ten leven,

Het was naar God's beschik

Wat gij ten kruisdood mij bedreven.

(Zij doen zoo, en knielen dan voor hem neer. Hij legt de handen op hun hoofden).

Al wat de wereld aan mij deed,

Verlossend uit het lichaam sneed,

Dat werd volbracht in 's Vaders Naam!

(Licht zijn gewaad boven de doorstoken voeten op en toont de handwonden. De Christenen dringen er op toe en weenen dan.).

Wat weent gij, onverlost geslacht,

Om teeknen van den barensnood?

Zoo gij ze zelve niet verwacht

Ben Ik u Wijn niet ende Brood!

(Meer tot de Moslems)

Let op het teeken der verdraagzaamheid,

Dat uw profeet komt in gemengd habijt,

Vereenend Christus ende Mohammed,

Opdat van schuld gij deerlijk zijt ontzet

Hoe boos gij Allah in den geest verraadt

Zoo gij Zijn Zoon en Profetie versmaadt.

Mohammed heeft eens Christus zijns genoemd

En Hem als Godsprofeet met hoogste eer geroemd;

Verstaat dat thans en delg iederen strijd,

Beërf eendrachtig des Vaders heerlijkheid!

(Tot beide groepen).

Sluiten