Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar toch ligt hier de eigenlijke toekomst der experimenteele mimiek niet hoofdzakelijk. Ook in het gewone leven is men vol genoeg van z'n stemmingen en gevoelens om ze ondubbelzinnig in gelaat en gebaren te uiten. Hier zijn verder geen verborgen fouten mogelijk. Hier is alles eenvoud en alles natuur.

Wil men dus de schoonste en de beste synthese van de geanalyseerde gelaatstrekken en gebaren, dan heeft men z'n oogen maar den kost te geven in het drukke leven van den daagschen dag. Maar dan ook pas zult u gewaar worden, hoe bedroefd weinig we nog weten, dan zult u den lust in u gevoelen aan 't observeeren te gaan naar de oude methode van Leonardo da Vinei, die in zijn leerboek der schilderkunst aanried, steeds in den dagelijkschen omgang toch op de houding en de gebaren onzer omgeving te letten, op hun lachen en weenen en al hunne gevoelsuitingen, en die dan aanstonds in enkele pennestreken te schetsen. Alleen kunnen we thans de toen nog onvermijdelijke subjektieve fout vermijden door de photographie te gebruiken.

Hier ligt de toekomst van mimiek en pantomimiek beide.

Waarde lezers, zijn er amateur-photographen onder u, of hebt u amateur-photographen onder uwe kennissen en vrienden ? U zult hen en de wetenschap dienen, als u ze op deze taak opmerkzaam maakt. Hoe dikwijls zoeken zij naar een mooi kiekje, een levendige straat of een niet al te doodsch landschap ! Laat hun naar levende oogen hun kamera richten, laten zij zoeken naar opvallende fijnbesneden mondtrekken, naar sprekende fiksche gebaren, naar expressieve houdingen ten voeten uit.

Laten zij vooral op jonge menschen letten tusschen de tien en de twintig jaar.

Maar met het klikken van hun kodak mag hun taak niet afgeloopen zijn. Naast elke expressieve opname moet een

Sluiten