Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sioneerd spreken er toe geneigd de betoonde silben langer te rekken, en dan ook muzikaal te differencieeren ; alleen is het hier meest geen golflijn maar een glijding naar omhoog en omlaag. De vergelijkende grammatika kent dit verschijnsel zeer goed, al weet ze het gewoonlijk niet op de diepere psychologische oorzaak terug te voeren, en beschrijft het uitvoerig in hare hoofdstukken over rekking, diphthongeering en samengesteld muzikaal akcent. Schneegans is de eerste geweest, die hier de affekten mee verbond, en in het Siciliaansche dialekt opmerkte, hoe er de diphthongeering alleen voorkomt bij gevoelvolle of gepassioneerde taal.

Deze beide gevallen eindelijk : de gratie van malsch geluid en de glijding van gepassioneerd spreken geven nu ook aan de kunstige declamatie haar eigenaardigen stempel. „Le style soutenu" noemen dat de Franschen zeer teekenend. En Royaards ten onzent is, gelijk wij hieronder nog zullen zien, hier een treffend voorbeeld vam

TIENDE HOOFDSTUK

Taalhistorie en Muzikale ontwikkeling

Om evenwel de expressieve kracht van de muziek in ons dagelijksch spreken nu in hare allerlaatste verfijningen en delikaatste schakeeringen te achterhalen, moeten wij eerst nog even terug naar onze kultuurhistorische beschouwing over de wisselwerking van muziek en taal. Wij zagen daar, hoe in den loop der laatste tien eeuwen deze wederkeerige invloed voortdurende wassende is. Welnu, het voornaamste bewijs hiervoor hebben wij daar met opzet verzwegen, om het te juister plaatse — en daar zijn wij nü aan toe gekomen — in z'n waar milieu te zetten. In de ontwikke-

Sluiten