Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen nu ook de zoogenaamde akkoordbrekingen op, d. w. z. de uiteengelegde akkoorden vooral van tonica en dominantseptiem worden als melodie aan elkander geschakeld. Een sprekend staaltje hiervan vinden wij b.v. in de slotmaten van Mohr-Gruber's Stille Nacht.

Ten slotte raken echter sedert Schubert bij de nieuwere liederdichters, en sedert Wagner in de opera, al deze vormen, die op simultaan-harmonisch denken en voelen berusten, voor de melodie althans in zooverre op den achtergrond, dat ze alleen meer voorkomen, wanneer ze ook van sukcessief-harmonisch standpunt een natuurlijke uiting zijn van het plotseling opbruisend of neerploffend gevoel; terwijl opnieuw de geleidelijke zwellingen en slinkingen van ons gemoedsleven, in teere glooiingen van nu fijner dan ooit geschakeerde sekunden, de ooren en hartender luisteraars binnenglijden.

Deze ontwikkeling van het muzikale bewustzijn heeft nu ook haar onmiskenbaren invloed doen gelden op de taal. Alleen is hier de ontwikkeling natuurlijk altijd een halve of een heele eeuw ten achter. Want pas als de geschetste muzikale denk- en werkgewoonten tot de spraakmakende gemeente zijn doorgedrongen, zoodat ze als het ware iederen muzikaal aangelegde in merg en bloed zitten, dan pas kan natuurlijk de gewone toonval van het dagelijksch gesprek onder haren invloed komen.

Zoover ik weet, is het verband tusschen de oude Grieksche toongeslachten en de spreektaal, nóg nooit systematisch onderzocht. WêT ligt het vermoeden voor de hand, dat de verschillen in akcentueering en volkskarakter van

Sluiten