Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per gratis-hypothese kan worden opgelost; maar ik kan m'n zinnetje opnieuw gaan afhooren, en de fijnste kenners erbij uitnoodigen, totdat wij de bij analyse ontdekte merkwaardigheid ook met onze ooren leeren hooren, en ze met ons gevoel leeren verstaan.

Om dezelfde redenen is ook het nieuwe toestel van Marbe, die door besproken Königsche vlammetjes lange papierstrooken laat glijden, waarop zich dan alle trillingen en deeltrillingen in vlamzwart af teekenen, niet geschikt, zoolang het niet met phonograaf of grammophoon verbonden wordt, en dan is de opname nóg niet onfeilbaar. De phonograaf en de grammophoon zelf alleen beantwoorden aan al mijne eischen.

Maar hoe zullen wij nu de phonograaf-rollen en de grammophoon-platen, althans zóóver analyseeren, dat wij de melodie ervan in muzieknoten kunnen weergeven ? Dit probleem is pas onlangs op de allereenvoudigste wijze opgelost door Daniël Jones.

Bij de grammophoon rust de weergever met zijn eigen gewicht op de naald en het verband met de sound-box is een draaibaar gewricht. Zoodoende is het mogelijk op elk oogenblik de weergeving te staken. Welnu, wat is de groote moeilijkheid bij het in noten brengen van de spreektaal ? Juist dat de volgende lettergrepen zoo schielijk de schatting der vorige komt storen, en dat, als we het den spreker laten herhalen, hij het telkens anders zegt.

Deze beide moeilijkheden zijn nu door de grammophoon overwonnen. Na elke lettergreep lichtte Jones de naald van de plaat, om dan met behulp van harmonium, of ander instrument, de hoogte van den zoo juist opgevangen toon te bepalen. Soms zelfs op twee, drie verschillende plaatsen in dezelfde lettergreep, als de toon verandert. En zoo heeft hij voor 't Fransch, Duitsch en Engelsch elk: een paar platen

Sluiten