Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze, „laat mij bij uw genadige goedheid leven. Ik ben verjonnen en afgestreden. Gaarne zal ik uw dienstman „worden, en u mijn goed als een leen opdragen!" 't Is goed, zegt Ferguut, — „ga naar Galiene, de koningin van Riken„stein, en doe haar uw hulde, wees voor haar een raadsman „en verweer haar tegen onspoed. Op die voorwaarde schenk „ik u het leven. Doe dan verder dit: ga naar koning Artur „te Londen, en geef u aan hem over. Zeg hem, dat ge verflagen zijt door een ridder met een wit schild; dezelfde „ridder, die door Keije bespot is. Groet allen aan 'thof; „alleen, groet Keije niet; zeg hem alleen dat ik nog met hem „heb af te rekenen. Zo ge dit doet, zal ik u naast het leven, „ook de vrijheid hergeven !"

Deze kamp, — de laatste welke geschiedt ter wille van Galiene's bevrijding, — had, zo de geschiedenis van 't verhaal slechts met deze twee personen had te maken, Ferguut en de jonkvrouw gevoegelik tot elkaar kunnen brengen. De jonkman wist uit zijn onderhoud met Lunette, dat Galiene's hart nog altijd hèm toebehoorde *) ; en hij had, mogen we met énig recht vermoeden, zich slechts op Rikensteen te vertonen, om dadelik daarop de nodige beschikkingen voor een aanstaande bruiloft te kunnen maken. Doch alzo mag niet geschieden : Ferguut wijkt, ouder gewoonte, ook na deze overwinning, weer in de verborgenheden van zijn woud, tot grote teleurstelling van de belegerden, die gaarne de hulpvaardige held binnen hun muren zouden hebben ontvangen, maar tans hun wrevel nauweliks kunnen ontveinzen2). Doch wij doen wel, met te bedenken, dat niet Rikensteen, het toevallig verblijf van deze Galiene, maar het legendariese Kardoel of het historiese Londen, of liever gezegd, het hof van Artur, wéér deze ook mag vertoeven, de plaats der ontknoping moet zijn. Aldus was het in de Torec, enindeMoriaen. Zois het ook hier. Middelpunt is de Tafelronde; in haar midden is het, dat de dapperen hun plaats eisen. En dapper is hij, die al de Ridders van de ronde Tafel overwint. En zo zal daar eveneens in de Ferguut, het toernooi, dat al de ridders om beurt tegen-

J) vs. 4510—4623. 2) vs. $842—4855. L«

Sluiten